โคมไฟ Floodlight รุ่น MHA/Twin-Series

MHA/Twin-Series เป็นนวัตกรรมของโคมไฟFloodlight สมัยใหม่ ใช้ระบบ Multiple LED Modules ที่วงจรไฟ
Luminous Intensity Distribution(cd/klm) และชุดระบายความร้อนแยกอิสระจากกัน ทําให้ความร้อนสะสมตํ่า ชุดLEDไม่เสื่อมแสงง่ายและยังทนทานต่อการใช้งานหนัก

 

นอกจากนี้MHA-Series ยังถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับช่างซ่อมบํารุงและฝ่ายจัดซื้อ โดยเลือกใช้ Driver ที่มีรูปทรงและแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน หาซื้อได้ง่ายช่องเก็บ Driver  ถูกออกแบบใหม่ให้ช่างซ่อมบํารุงสามารถเข้าถึงและซ่อมได้ง่าย โดยใช้ไขควงตัวเดียว