โคมไฟ Floodlight รุ่น MHA-600-Twin

เป็นโคมไฟ Floodlight สนามกีฬา ถูกออกแบบให้มีตะแกรง ลดแสงแยงตา และมีเลนส์ควบคุมทิศทางแสงให้ส่องไปยังพื้นที่ใช้งานได้อย่างแม่นยํา โดยแสงจะไม่ไปรบกวนสายตา Luminous Intensity Distribution(cd/klm) ของผู้แข่งขัน และผู้ชม

เหมาะสําหรับติดตั้งในสนามเทนนิส ชุดระบายความร้อนแยกอิสระจากกันทําให้ความร้อนสะสมตํ่า เม็ดชิบ LEDไม่เสื่อมแสงง่าย และยังทนทานต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง